Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


På denna sida samlar vi några av de vanligaste frågorna som ställs till svensk konståkning just nu. För att medlemmar och andra intresserade ska vara uppdaterade kommer sidan att uppdateras löpande. Senaste uppdateringen gjord 17 september.

 Läs gärna mer om vårt förändringsarbete:  https://www.svenskkonstakning.se/Nyheter/gladjeglodgemenskap-brevfranforbundsstyrelsen/

 


 

Förbundsmöte 2020

På vilken digital plattform kommer mötet att genomföras och vilken utrustning behöver jag för att kunna delta?

Förbundsmötet arrangeras med hjälp av EasyMeet som flera andra idrottsförbund använt sig av för att genomföra sina årsmöten digitalt i pandemins spår. EasyMeet tillhandahåller rättssäkra lösningar och full telefonsupport för alla deltagare.

Du behöver en dator med kamera och mikrofon samt en god internetuppkoppling. Det går inte att delta via en mobiltelefon eller surfplatta. Några dagar innan mötet kommer vi att skicka ut inloggningsuppgifter till alla anmälda. I samband med detta skickar vi även ut mer information om mötets genomförande och guider så att du kan testa din utrustning så att den uppfyller kraven för att delta.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan sker via denna länk: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ANFQ9HDPJ111

När är sista anmälningsdag?

Söndagen den 20 september. Observera att sena anmälningar inte kommer kunna hanteras då förbundsmötet genomförs digitalt och kräver många administrativa förberedelser.

Jag har anmält mig men är osäker på om den registrerats?

Anmälningsformuläret genererar ingen automatisk bekräftelse. När du avslutar formuläret kommer en blank sida att visas - detta är helt i sin ordning. Bekräftelser skickas dagligen ut manuellt från förbundskansliet. En första bekräftelse har skickats ut till alla som anmält sig innan kl 10.35 tisdagen den 15 september. Har du anmält dig innan detta men inte fått en bekräftelse, vänligen anmäl dig igen. Observera att bekräftelsen skickas till den e-postadress som personen som anmält sig uppgivit, inte till föreningens eller distriktets e-postadress. 

Hur vet jag vilka föreningar som har rösträtt och hur röstlängden tagits fram? 

Alla distrikt och föreningar med rösträtt på förbundsmötet 2020 hittar du här: LÄNK
Underlag om hur röstlängd tagits fram hittar du här: LÄNK

Behöver även jag som ordförande en fullmakt på förbundsmötet?

Ja, alla föreningar och distrikt med rösträtt måste skicka in en fullmakt för den personen som ska vara ombud och representera föreningen/distriktet. Detta gäller även dig som är ordförande i din förening. Blankett för fullmakt hittar du här: https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-oss2/arsmote/arsmote-2020/fullmakt-arsmote-skf-26-sep-2020.pdf 

Var kan jag hitta samtliga handlingar till förbundsmötet?

Samtliga handlingar finns publicerade på förbundets hemsida: https://www.svenskkonstakning.se/svenskakonstakningsforbundet/motesplatser/Arsmoten/forbundsmote2020/ 

Vilka har yttranderätt på förbundsmötet?

Svenska Konståkningsförbundets stadgar säger följande om yttrande- och förslagsrätt: 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer – förutom ombuden – förbundsstyrelsens ledamöter, SDF, revisorer och revisorssuppleanter, ledamöter i förbundets kommittéer, hedersledamöter och motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Detta innebär exempelvis att kategorin åhörare inte per automatik har yttrande- och förslagsrätt. 

Kan jag vara ombud för flera föreningar?

Ja, du kan vara ombud för flera föreningar men med maximalt tre röster (tre föreningar). Ett ombud kan maximalt representera 3 röster totalt, föreningar och/eller distrikt. Observera att på grund av begränsningar i systemet kan dessa röster inte vara av olika slag.  


 

Extern utredning & handlingsplan

Vad handlar den externa utredningen om?

Syftet med utredningen är att verkligen få kunskap om hur våra medlemmar mår och om det finns utmaningar som förbund och föreningar måste hantera mer än vad vi gör i dag. Allt för att vi ska kunna skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Varför tillsattes den?

Hösten 2019 inkom en anmälan mot en Stockholmsförening och samtidigt kom det uppgifter om missförhållanden även i andra föreningar. Svenska Konståkningsförbundet styrelse beslutade därför att tillsätta en extern utredning för att få klarhet i hur det ser ut i svensk konståkning. Det görs ett fantastiskt arbete runt om i Sverige i dag av föreningar, tränare och andra. Men vi kan självklart alltid utveckla oss och bli bättre. Förändringsarbete är viktigt och nödvändigt. Och är något fel så ska det självklart åtgärdas.

Vem genomförde utredningen?

Dr Klara Edlund, som är forskare och projektledare vid Karolinska Institutet och bedriver privat klinisk psykologverksamhet på sin mottagning i Uppsala, genomförde utredning tillsammans med sitt team. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT) och docent i psykologi. Hon har tidigare genomfört liknande utredningar.

Vad visade utredningen?

Utredningen visar att det förekommer missförhållanden och att åkare upplever eller har upplevt bland annat utfrysning, utskällning, förödmjukelse inför andra och kroppshets. Det är självklart helt oacceptabelt.

Vad är SKF kommentar?

Det är nedslående och mycket allvarligt. Varje åkare som mår dåligt är en för mycket. Och det måste får ett slut i dag. Vi är samtidigt tacksamma för att vi genomfört utredningen och verkligen gått till botten med problemen. Nu vet vi vilka utmaningarna är och nu ska vi förändra svensk konståkning. Alla ska ha en trygg och säker idrottsmiljö. 

Utredningen visar att vi måste modernisera och utveckla svensk konståkning från grunden. Vi behöver intensifiera det förändringsarbete och modernisering vi inledde 2018 då förbundsmötet tog beslut om Strategi 2026 och vi påbörjade arbetet med vår förbundsutvecklingsplan som nu är under slutförande. Vi måste fortsätta utveckla våra tränarutbildningar för att kunna stötta och utbilda våra tränare i hur man möter dagens unga med alla de utmaningar de har. Det kan bland annat handla om hälsa, kost, prestation och återhämtning.

Hur har utredningen kommunicerats inom förbundet?

SKF fick en preliminär rapport i början av juni, den presenterades då för styrelsen. Den 5 juni hölls ett digitalt möte där samtliga ordföranden från distrikt och föreningar fick en presentation, deltagarna kunde ställa frågor löpande under presentationen. Efter mötet publicerades en sammanfattning av presentationen på förbundets hemsida för att samtliga medlemmar skulle kunna ta del av utredningens resultat.

Utredarna levererade sin slutrapport i slutet av juni - den lades då ut i sin helhet på förbundets hemsida.

Vilka åtgärder vidtar SKF?

Utifrån den externa utredningen tar vi tillsammans inom hela förbundet fram en handlingsplan. I den listar vi åtgärder som behöver genomföras. Medlemmarna har under sommaren kunnat lämna synpunkter i digitala förbundsdialoger samt via en speciell mejladress. På vårt nya Förbundsforum den 15 augusti diskuterade 160 deltagare från 60 föreningar hur vi ska skapa en trygg idrott. En arbetsgrupp med representanter från förbundskansliet, förbundsstyrelsen, distrikt, kommittéer, åkare, tränare och medicin/forskning tillsattes efter Förbundsforum med uppdrag att utifrån den externa utredningens åtta identifierade verksamhetsutmaningar och diskussioner vid Förbundsforum 2020 ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska ses som ett verktyg för att vidta åtgärder som ska främja en trygg och hållbar idrott. Förslag till handlingsplan ska tas beslut om på Förbundsmötet den 26 september och finns tillgänglig på https://www.svenskkonstakning.se/svenskakonstakningsforbundet/motesplatser/Arsmoten/forbundsmote2020/

Många av de områden som innefattas i förslaget till handlingsplan, bland annat åkares och ledares hälsa, säkerhet och individuella vägar till utveckling för alla roller inom svensk konståkning är även områden som identifierats vara av stor vikt för svensk konståknings väg framåt i den Förbundsutvecklingsplan som är under färdigställande och som ska läggas fram för godkännande vid Förbundsmötet 2020.


 

 Förbundsutvecklingsplanen

Vad är en Förbundsutvecklingsplan?

Alla idrotter ska ta fram en förbundsutvecklingsplan som underlag för ”Samlat Elitstöd” till Sverige Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet. Det grundläggandet syftet är att skapa förutsättningar för att Sverige ska ta fler internationella medaljer. Svenska Konståkningsförbundet har valt att ta ett helhetsgrepp om verksamheten i Förbundsutvecklingsplanen som kretsar kring vår verksamhet, åkares och ledares hälsa, säkerhet och individuella vägar till utveckling för alla roller inom svensk konståkning.

Vad innehåller planen?

Förbundsutvecklingsplanens åkarutvecklingsmodell (Athlete Development Model) ska vägleda oss från det att vi börjar med idrotten hela vägen till livslångt idrottande genom olika utvecklingsstadier. Varje utvecklingsnivå har egna riktlinjer och prioriteringar som hör ihop med förbundets idrottsstruktur. Utvecklingsmodellen är åkarcentrerad, tillåter alla att utvecklas i sin takt i en idrottsmiljö som är inkluderande och trygg. Varje åkare har sin egen resa och sin egen väg. För oss som förbund är det viktigt att föreningarna stöttar de resorna på individnivå.

Vem tar fram den?

Arbetet leds av Scott Rachuk, sportchef tillsammans med kansli och kommitéer. En referensgrupp med cirka 35 personer har satts samman utifrån funktion/roll, ålder och geografisk spridning över landet. Referensgruppen ska fungera som en första instans med uppdrag att ge feedback på innehåll, visioner, eventuella otydligheter eller om det saknas viktiga områden.

När är den klar?

Arbetet med Förbundsutvecklingsplanen påbörjades i slutet av 2018 och är nu under slutförande. Under Förbundsdialogerna i juni presenterades en sammanfattning av Förbundsutvecklingsplanens centrala delar. En reviderad Förbundsutvecklingsplan fanns med som underlag i arbetet på Förbundsforum den 15 augusti. Planen kommer att slutföras och beslutas på Förbundsmötet den 26 september.

Vad kommer den att innebära för åkare runt om i Sverige?

Vi tror och hoppas att det kommer att innebära stora förändringar. Framförallt handlar det om att alla åkare ska utvecklas i sin egen takt i en trygg och säker idrottsmiljö. Det handlar om att se till hela människan, här är allt ifrån hälsa, kost, säkerhet lika viktigt som träning och resultat. Att utbilda tränare på ett nytt sätt är en viktig del i detta. Ur en sund och bred verksamhet där alla individer får välja väg utifrån sin egen takt kommer förutsättningar för internationella medaljerna med tiden att växa fram.

När börjar förbund, distrikt och föreningar att jobba utifrån planen?

Under arbetet med Förbundsutvecklingsplanen har flertalet områden identifierats där förändring med stegvis implementering är nödvändig, exempelvis en ny struktur och plan för tränarutbildning och förhållningssätt till träning och tävling i olika åldrar. En åkarutvecklingsmodell med fokus på hälsa, säkerhet och individuella vägar till utveckling ska bidra till en idrott på den aktives villkor.
Men arbetet ska självklart påbörjas direkt efter att Förbundsmötet har antagit Förbundsutvecklingsplanen.

Hur skiljer sig Förbundsutvecklingsplanen från handlingsplanen?

Båda planerna är viktiga verktyg i arbetet framåt mot vår vision 2026. Förändring är en förutsättning för utveckling och för att vi ska kunna minska glappet mellan det önskade läget och den verklighet som utredningens visar. Den konkreta handlingsplanen, som är enkel att följa upp, kommer att komplettera vår Förbundsutvecklingsplan i detta förändringsarbete som svensk konståkning står inför.


 

VM 2021

Varför ska vi arrangera VM?

VM är viktigt för hela konståkningssverige! Det ökar intresset och synligheten för vår fina idrott och bidrar dessutom till ökade inkomster. VM ger inkomster som kan användas till att stödja verksamheten ute i föreningarna.  Vi har haft en långsiktigt plan att löpande arrangera mästerskap i Sverige, så vi är väldigt glada för förtroendet från ISU att arrangera VM nästa år.

Är det helt klart att Sverige fått VM?

Ja

Varför arrangeras VM i Stockholm?

Vi har tidigare haft ett långt samarbete med Göteborgs stad där vi har arrangerat både Synkro-VM och VM. Sedan blev det dags för Stockholm och vi är stolta över att vi har fått förtroendet att arrangera ytterligare ett VM, efter framgångsrika EM 2015 och Synkro-VM 2018.

Med tanke på Covid-19, kommer VM att kunna arrangeras?

VM-organisationen följer utvecklingen noga och har löpande kontakt med ISU i det fortsatta arbetet med VM 2021.

Hur kan man vara säker på ett positivt ekonomiskt utfall?

Med tanke på de förutsättningar vi har, ser vi ingen risk för ett VM som inte ger positivt resultat. Budgeten har lagts med stora säkerhetsmarginaler baserat på erfarenheter från såväl våra tidigare mästerskap som VM i andra länder. De bidrag vi får täcker en stor del av fasta kostnader, vilket minimerar riskerna för underskott.


Tävling

Vem får arrangera en förbundstävling?

Alla föreningar som uppfyller grundförutsättningarna nedan har möjlighet att ansöka om att arrangera en förbundstävling. Föreningen ska ha fullgjort sina åliggande för medlemskap i förbundet och vara skuldfri hos Svenska Konståkningsförbundet. Föreningen ska ha en föreningslicens samt vara en erfaren arrangör med aktuell arrangörsutbildning.

Kan ett distrikt vara arrangör av en förbundtävling?

Nej, det är våra föreningar som kan vara arrangörer om de uppfyller grundförutsättningar. Däremot har vi flera bra exempel på när distrikten går in och är samordnare av större tävlingar tillsammans med någon eller några föreningar inom sitt distrikt där föreningarna har ansvaret. Ett bra exempel på det är Göteborgs KF som genomfört bland annat SKF-trofén på det sättet.

När kan man ansöka om att få arrangera en förbundstävling?

Ansökan om att få arrangera en tävling görs via distrikten och är en process som brukar starta i månadsskiftet februari/mars. Sedan är det ett arbete som pågår hela våren och i månadsskiftet maj/juni brukar tävlingsplaneringen inför kommande säsong i stort sett vara klar.

Är det först till kvarn som gäller vid ansökan?

Planeringen av tävlingskalendern är ett pussel med olika dimensioner och där olika kompetenser behövs för att göra en bra planeringen. Det gäller att få till en bra tävlingsrytm för åkarna både utifrån nationellt och internationellt perspektiv. Sedan försöker vi få en geografisk spridning av tävlingarna över landet, vilket är viktigt för vår synlighet och för att så många åkare som möjligt ska få en tävling på hemmaplan.

Är det svårt att hitta arrangörer till tävlingar?

Både ja och nej, det ser väldigt olika ut i olika distrikt. Är man nyfiken på att arrangera en förbundstävling kan vi från förbundet hjälpa till och förmedla kontakten till några erfarna arrangörer. Det kan fungera lite som ett ”mentorskap” och man kan även få chans att vara med vid den mera erfarna föreningens arrangemang. Vi från förbundet finns med och stöttar upp arbetet inför tävlingen. När det arrangeras en dubbel elitserietävling brukar vi alltid ha någon teknisk delegat på plats under tävlingen som stöd till arrangören.

Är det en ekonomisk risk att arrangera en förbundstävling?

Det är viktigt att föreningen är aktiv och när det är möjligt förhandlar ned de kostnader som är möjliga att påverka. Det kan exempelvis gälla logi för de tekniska funktionärerna eller hyran av ishallen. I syfte att utjämna intäkter och kostnader mellan arrangörsföreningarna av förbundstävlingar finns dessutom ett utjämningssystem för att kunna ge visst bidrag till arrangörer av förbundstävlingar.

Varför behöver vi ha ett utjämningssystem och vad innebär det?

Utjämningssystemet ger viktiga förutsättningar för att föreningar ska ha möjlighet att arrangera tävlingar på nationell nivå utan för stora ekonomiska risker.

Utjämningssystemet består av två delar:

  • Utjämningspengen: Utjämningspengen har funnit i ca 10 år och kommer från stjärn- och klubbtävlingar där en liten del av varje anmälningsavgift går till utjämningssystemet för att kunna fördelas till de dyrare arrangemangen på nationell nivå. Idén om utjämningspengen kom från våra SDF i samband med en verksamhetskonferens kring 2010 och har fallit väl ut.
  • Kostnadsutjämning: Justerades inför säsongen 2019/2020. Överskottet från anmälningsavgifter för förbundstävlingar minus tävlingsutgifter (ex kostnader för tekniska funktionärers resor och arvoden, fraktkostnad för tävlingsutrustningen mm) fördelas mellan arrangörerna.

Hur fördelas ekonomiskt bidrag inom utjämningssystemet?

När säsongen är genomförd upprättas ett resultat av alla intäkter och kostnader varefter en fördelning av överskottet från förbundstävlingarna inklusive utjämningspengen fördelas lika mellan alla arrangörer av förbundstävlingar och Svenska Konståkningsförbundet.

Utfall utjämningssystemet 2019/2020
Trots att ett antal tävlingar fick ställas in säsongen 19/20 innebar fördelningen av utjämningsystemet att varje arrangör fick utbetalt drygt 30 000 kr.

Inför säsongen 2020/2021
De ekonomiska rutinerna med tillägg av utjämningen mellan tävlingarna har fallit väl ut under säsongen 2019/2020. Kontinuerlig utvärdering sker och inför kommande säsong kommer några justeringar att göras som innebär ytterligare ekonomisk fördel för arrangörerna”

Hur hittar ni arrangörer till SM?

Vi skickar alltid ut ansökningsunderlag till samtliga SDF för SM att distribuera till föreningar. När ansökningar kommer in för att arrangera våra mästerskap är det oftast en process där vi har en dialog med den berörda arrangören under en längre period. Det kan ex vara en arrangör som ett år arrangerar en elitserietävling eller ett synkrokval för att året därefter arrangera ett mästerskap. Förbundsstyrelsen tar beslut om arrangörer för SM och ES-finalen.

Ett arrangemang av SM-veckans storlek och betydelse skapar intresse för sporten i kommunen och genom arrangemanget har föreningen goda möjligheter att växa och knyta nya viktiga kontakter. Att arbeta med ett stort evenemang stärker föreningen och ger minnen för livet.


Ekonomi

Hur ser det ekonomiska nuläget ut?

Förbundets ekonomi är under kontroll och enligt styrelse och revisor finns ingen anledning till oro eller ytterligare åtgärder. Resultatet för 2019/2020 landar på ett positivt resultat.

Varför skrivs det i media om att förbundet är konkursmässigt?

Det som skrivs är varken baserat på fakta eller information som vi gett till media. Uppgifterna är felaktiga, förbundets ekonomi är stark. Förbundet har också en placeringsportfölj som finns som buffert vilket ger extra trygghet. Grunden till denna har lagts genom överskott från genomförda mästerskap under 2000-talet.

Varför kan ni inte presentera en resultat- och balansräkning löpande?

Vi gör varken månads- eller kvartalsrapporter som är offentliga. Vi kan inte lämna ut rapporter som inte reviderats. Vi gör däremot månadsavstämningar av det ekonomiska läget vid varje styrelsemöte. Nu finns Årsredovisningen att läsa på vår hemsida: https://www.svenskkonstakning.se/svenskakonstakningsforbundet/motesplatser/Arsmoten/forbundsmote2020/

 

 

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link