Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


På denna sida samlar vi några av de vanligaste frågorna som ställs till svensk konståkning just nu. För att medlemmar och andra intresserade ska vara uppdaterade kommer sidan att uppdateras löpande. Senaste uppdateringen gjord 30 juni.

 Läs gärna mer om vårt förändringsarbete:  https://www.svenskkonstakning.se/Nyheter/gladjeglodgemenskap-brevfranforbundsstyrelsen/


 

Extern utredning

Vad handlar den externa utredningen om?

Syftet med utredningen är att verkligen få kunskap om hur våra medlemmar mår och om det finns utmaningar som förbund och föreningar måste hantera mer än vad vi gör i dag. Allt för att vi ska kunna skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Varför tillsattes den?

Hösten 2019 inkom en anmälan mot en Stockholmsförening och samtidigt kom det uppgifter om missförhållanden även i andra föreningar. Svenska Konståkningsförbundet styrelse beslutade därför att tillsätta en extern utredning för att få klarhet i hur det ser ut i svensk konståkning.

Det görs ett fantastiskt arbete runt om i Sverige i dag av föreningar, tränare och andra. Men vi kan självklart alltid utveckla oss och bli bättre. Förändringsarbete är viktigt och nödvändigt. Och är något fel så ska det självklart åtgärdas.

Vem genomför utredningen?

Klara Edlund, som är forskare och projektledare vid Karolinska Institutet och bedriver privat klinisk psykologverksamhet på sin mottagning i Uppsala, genomför utredning tillsammans med sitt team. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi (KBT) och docent i psykologi. Hon har tidigare genomfört liknande utredningar.

När är utredningen klar?

I juni sker en första presentation av utredningens resultat för förbundsstyrelsen av Dr Klara Edlund och Magnus Winter. Presentationen fokuserar på de stora övergripande resultaten och följs sedan av en fullständig rapport där arbetets alla delar redovisas. Rapporten överlämnas till förbundet i slutet av juni.

Hur kommer Svenska Konståkningsförbundet att presentera utredningens resultat internt?

  • Fredagen den 5 juni, kl. 14.00 - 16.00 kommer SKF att ha en presentation för styrelserepresentanter (ordföranden) från samtliga föreningar och distriktens styrelser i ett digitalt forum. Utredningens huvudsakliga resultat kommer att presenteras. Tyvärr kan inte utredarna närvara vid detta tillfälle. Under mötet kommer deltagarna att kunna ställa frågor digitalt via chattfunktion.
  • Efter avslutat möte publiceras en sammanfattning av presentationen på förbundets hemsida för att samtliga medlemmar ska kunna ta del av utredningens resultat.

Varför bjuds inte alla medlemmar in till det digitala forumet?

Då vi vill ha möjlighet till dialog måste vi tyvärr begränsa antalet deltagare. Distrikten och föreningarna kan  sedan informera vidare i sina respektive distrikt och föreningar. Dessutom kommer utredningen att finnas tillgänglig digitalt när den är klar.

Varför är utredningen försenad?

Utredningen är några veckor sen på grund av Covid-19.

När kommer utredningen presenteras i sin helhet?

Klara Edlund och Magnus Winter arbetar med att färdigställa utredningen i sin helhet. Komplett rapport förväntas vara klar i slutet av juni och lämnas då till förbundsstyrelsen.

Kommer utredningen i sin helhet att bli offentlig?

Utredningen kommer att publiceras i sin helhet med undantag för om det finns personuppgifter i materialet som vi enligt GDPR måste dölja.

Hur kommer utredningen att kommuniceras externt?

Intresset är mycket stort från media. Utredningens resultat offentliggörs på vår hemsida och i ett pressmeddelande från förbundet där vi presenterar det viktigaste som kommit fram i utredningen. Detta sker samtidigt som vi presenterar utredningen internt den 5 juni.

Vad händer efter att utredningen är presenterad och kommunicerad?

Det är nu det viktiga och stora jobbet för svensk konståkning börjar. Det handlar om vilka eventuella åtgärder och förändringar som ska göras utifrån utredningens resultat.

Under sommaren kommer den fullständiga utredningsrapporten och förslag till åtgärder att skickas ut till föreningar och distrikt. Utredning och åtgärdsförslag kommer sedan diskuteras under Förbundsforum som på grund av Covid-19 skjutits fram till mitten av augusti. På Förbundsforum deltar även Klara Edlund och Magnus Winter. Utredning och åtgärdsförslag behandlas även på Convention och Förbundsmötet i september.


 Extern utredning - preliminär resultatrapport

 

Vad visar utredningen?

I utredningen framkommer att det finns en stor passion för vår idrott bland både åkare, tränare och föräldrar. Det finns en glädje och stolthet. Samtidigt visar utredningen att det förekommer missförhållanden och att många åkare upplever/har upplevt bland annat utfrysning, utskällning, förödmjukelse inför andra och kroppshets.

Vad är er kommentar?

Resultatet av den preliminära rapporten visar att det förekommer missförhållanden och att de är mer utbredda än vi förväntat oss.  Det är nedslående och mycket allvarligt. Varje åkare som mår dåligt är en för mycket.

Utredningen visar att vi måste modernisera och utveckla svensk konståkning från grunden. Vi behöver intensifiera det förändringsarbete och modernisering vi inledde 2018 då förbundsmötet tog beslut om Strategi 2026 och vi påbörjade arbetet med vår förbundsutvecklingsplan som nu är under slutförande. Vi måste fortsätta utveckla våra tränarutbildningar för att kunna stötta och utbilda våra tränare i hur man möter dagens unga med alla de utmaningar de har. Det kan bland annat handla om hälsa, kost, prestation och återhämtning.

Vi har inte alla svar eller lösningar idag. Vi är har ett stort arbete framför oss. Utredningens resultat berättar att vi har stora utmaningar inom svensk konståkning och vi måste vara ödmjuka inför detta. Nu måste vi alla ta till oss detta och förändra vår fantastiska idrott. Vill man inte verka för att förändra vår idrott, anser att vi ska fortsätta som vi alltid gjort, då har man ingen plats i svensk konståknings framtid. Nu måste vi för svensk konståkning och för alla våra aktiva och framtida aktiva enas och arbeta aktivt för modernisering/förändring.

Vad gör ni nu?

I slutet av juni får vi utredningens slutrapport och får då en gedigen grund att stå på. Under sommaren kommer vi ta fram ett förslag på handlingsplan som tillsammans med föreningar och distrikt ska diskuteras vid Förbundsforum i augusti.

Rapportens resultat är en utmärkt/värdefull databas för att konkret utveckla våra mål för trygga idrottsmiljöer och utforma en tydlig handlingsplan för att på ett hållbart sätt börja jobba för de förändringar som vi vill se framöver / vi behöver inom svensk konståkning.

Hur kan jag som medlem lämna synpunkter/påverka?

Vid frågor, funderingar, kommentarer, synpunkter kring utredningen eller anmälningar av något slag kring trygga idrottsmiljöer kan ni vända er till This is a mailto link .

Från och med måndag kommer digitala Förbundsdialoger inledas som är öppna för alla medlemmar i svensk konståkning. Där kommer frågan om säkerställandet om trygga idrottsmiljöer att lyftas för att vi ska kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

Var hittar jag mer information?

www.svenskkonstakning.se


Extern utredning - slutrapport


Hur skiljer sig slutrapporten från den preliminära rapporten?

De stora och viktiga slutsatserna presenterades i den preliminära rapporten som var i powerpoint. I denna version finns det mer underlag om utredningens genomförande, vetenskapliga källor och källhänvisningar.

Vad händer nu?

Nu ska styrelsen och personalen på förbundet analysera och gå på djupet med resultaten. Rapporten är omfattande och kommer att ta tid att gå igenom. Nästa steg är att ta fram en tydlig åtgärdsplan, här behöver vi delaktighet från medlemmar - på alla nivåer. På så sätt är åtgärdsplanen verkligen förankrad i hela Konståkningssverige. Det är viktigt att understryka att vi redan jobbar med många av frågorna och att flera av dem ingår i den nya Förbundsutvecklingsplanen. Arbetet med denna leds av vår sportchef Scott Rachuk.

Vad är tidsplanen?

Vi kommer att påbörja en åtgärdsplan under juli månad och målet är att kunna presentera ett förslag till Förbundsforumet den 15 augusti. Åtgärder och handlingsplan diskuteras på forumet och målet är att besluta om handlingsplanen vid Förbundsmötet i september.

Om jag vill vara delaktig i arbetet, hur gör jag då?

Vi vill gärna ha delaktighet från medlemmar runt om i Sverige. Mejla oss på This is a mailto link så hör vi av oss så fort vi kan.


 


Ekonomi

Hur ser det ekonomiska nuläget ut?

Förbundets ekonomi är under kontroll och enligt styrelse och revisor finns ingen anledning till oro eller ytterligare åtgärder.  Prognosen för 2019/2020 är ett utfall enligt lagd budget trots oförutsedda kostnader och minskade intäkter.

Varför skrivs det i media om att förbundet är konkursmässigt?

Det som skrivs är varken baserat på fakta eller information som vi gett till media. Uppgifterna är felaktiga, förbundets ekonomi är under kontroll och vi är trygga med den senaste prognosen för verksamhetsåret 2019/2020. Förbundet har också en placeringsportfölj som finns som buffert vilket ger extra trygghet. Grunden till denna har lagts genom överskott från genomförda mästerskap under 2000-talet.

Varför kan ni inte presentera en resultat- och balansräkning?

Vi gör varken månads- eller kvartalsrapporter som är offentliga. Vi kan inte lämna ut rapporter som inte reviderats. Vi gör däremot månadsavstämningar av det ekonomiska läget vid varje styrelsemöte.

När kommer ni redovisa faktiska siffror?

Räkenskapsåret sträcker sig mellan 1 juli och 30 juni. Därefter görs bokslutet och under juli 2020 kommer revisionen att påbörjas. Inför Förbundsmötet i september skickas alla handlingar ut till samtliga medlemmar, dvs Verksamhetsberättelse och Årsredovisning samt övriga Årsmöteshandlingar.


VM 2021

Varför ska vi arrangera VM?

VM är viktigt för hela konståkningssverige! Det ökar intresset och synligheten för vår fina idrott och bidrar dessutom till ökade inkomster. VM ger inkomster som kan användas till att stödja verksamheten ute i föreningarna.  

Vi har haft en långsiktigt plan att löpande arrangera mästerskap i Sverige, så vi är väldigt glada för förtroendet från ISU att arrangera VM nästa år.

Är det helt klart att Sverige fått VM?

Ja

Varför arrangeras VM i Stockholm?

Vi har tidigare haft ett långt samarbete med Göteborgs stad där vi har arrangerat både Synkro-VM och VM. Sedan blev det dags för Stockholm och vi är stolta över att vi har fått förtroendet att arrangera ytterligare ett VM, efter framgångsrika EM 2015 och Synkro-VM 2018.

Med tanke på Covid-19, kommer VM ens att kunna arrangeras?

Det kan ingen svara på i dagsläget men vi arbetar löpande tillsammans med ISU i planeringen inför 2021.

Hur kan man vara säker på ett positivt ekonomiskt utfall?

Med tanke på de förutsättningar vi har, ser vi ingen risk för ett VM som inte ger positivt resultat. Budgeten har lagts med stora säkerhetsmarginaler baserat på erfarenheter från såväl våra tidigare mästerskap som VM i andra länder. De bidrag vi får täcker en stor del av fasta kostnader, vilket minimerar riskerna för underskott.


 

Tävlingar


Förbundstävlingar

Vem får arrangera en förbundstävling?

Alla föreningar som uppfyller grundförutsättningarna nedan har möjlighet att ansöka om att arrangera en förbundstävling. Föreningen ska ha fullgjort sina åliggande för medlemskap i förbundet och vara skuldfri hos Svenska Konståkningsförbundet. Föreningen ska ha en föreningslicens samt vara en erfaren arrangör med aktuell arrangörsutbildning.

Kan ett distrikt vara arrangör?

Nej, det är våra föreningar som kan vara arrangörer om de uppfyller grundförutsättningar. Däremot har vi flera bra exempel på när distrikten går in och är samordnare av större tävlingar tillsammans med någon eller några föreningar inom sitt distrikt där föreningarna har ansvaret. Ett bra exempel på det är Göteborgs KF som genomfört bland annat SKF-trofén på det sättet.

När kan man ansöka om att få arrangera en förbundstävling?

Ansökan om att få arrangera en tävling görs via distrikten och är en process som brukar starta i månadsskiftet februari/mars. Sedan är det ett arbete som pågår hela våren och i månadsskiftet maj/juni brukar tävlingsplaneringen inför kommande säsong i stort sett vara klar.

Är det först till kvarn som gäller vid ansökan?

Planeringen av tävlingskalendern är ett pussel med olika dimensioner och där olika kompetenser behövs för att göra en bra planeringen. Det gäller att få till en bra tävlingsrytm för åkarna både utifrån nationellt och internationellt perspektiv. Sedan försöker vi få en geografisk spridning av tävlingarna över landet, vilket är viktigt för vår synlighet och för att så många åkare som möjligt ska få en tävling på hemmaplan.

Är det svårt att hitta arrangörer till tävlingar?

Både ja och nej, det ser väldigt olika ut i olika distrikt. Är man nyfiken på att arrangera en förbundstävling kan vi från förbundet hjälpa till och förmedla kontakten till några erfarna arrangörer. Det kan fungera lite som ett ”mentorskap” och man kan även få chans att vara med vid den mera erfarna föreningens arrangemang. Vi från förbundet finns med och stöttar upp arbetet inför tävlingen. När det arrangeras en dubbel elitserietävling brukar vi alltid ha någon teknisk delegat på plats under tävlingen som stöd till arrangören.

Är det en ekonomisk risk att arrangera en förbundstävling?

Det är viktigt att föreningen är aktiv och när det är möjligt förhandlar ned de kostnader som är möjliga att påverka. Det kan exempelvis gälla logi för de tekniska funktionärerna eller hyran av ishallen. I syfte att utjämna intäkter och kostnader mellan arrangörsföreningarna av förbundstävlingar finns dessutom ett utjämningssystem för att kunna ge visst bidrag till arrangörer av förbundstävlingar.

Varför behöver vi ha ett utjämningssystem och vad innebär det?

Utjämningssystemet ger viktiga förutsättningar för att föreningar ska ha möjlighet att arrangera tävlingar på nationell nivå utan för stora ekonomiska risker.

Utjämningssystemet består av två delar:

  • Utjämningspengen:  Utjämningspengen har funnit i ca 10 år och kommer från stjärn- och klubbtävlingar där en liten del av varje anmälningsavgift går till utjämningssystemet för att kunna fördelas till de dyrare arrangemangen på nationell nivå. Idén om utjämningspengen kom från våra SDF i samband med en verksamhetskonferens kring 2010 och har fallit väl ut.
  • Kostnadsutjämning: Justerades inför säsongen 2019/2020. Överskottet från anmälningsavgifter för förbundstävlingar minus tävlingsutgifter (ex kostnader för tekniska funktionärers resor och arvoden, fraktkostnad för tävlingsutrustningen mm) fördelas mellan arrangörerna.

Hur fördelas ekonomiskt bidrag inom utjämningssystemet?

När säsongen är genomförd upprättas ett resultat av alla intäkter och kostnader varefter en fördelning av överskottet från förbundstävlingarna inklusive utjämningspengen fördelas lika mellan alla arrangörer av förbundstävlingar och Svenska Konståkningsförbundet.

Utfall utjämningssystemet 2019/2020

Trots att ett antal tävlingar fick ställas in säsongen 19/20 innebar fördelningen av utjämningsystemet att varje arrangör fick utbetalt drygt 30 000 kr.

Inför säsongen 2020/2021

De ekonomiska rutinerna med tillägg av utjämningen mellan tävlingarna har fallit väl ut under säsongen 2019/2020. Kontinuerlig utvärdering sker och inför kommande säsong kommer några justeringar att göras som innebär ytterligare ekonomisk fördel för arrangörerna”

Hur hittar ni arrangörer till SM?

Vi skickar alltid ut ansökningsunderlag till samtliga SDF för SM att distribuera till föreningar. När ansökningar kommer in för att arrangera våra mästerskap är det oftast en process där vi har en dialog med den berörda arrangören under en längre period. Det kan ex vara en arrangör som ett år arrangerar en elitserietävling eller ett synkrokval för att året därefter arrangera ett mästerskap. Förbundsstyrelsen tar beslut om arrangörer för SM och ES-finalen.

Ett arrangemang av SM-veckans storlek och betydelse skapar intresse för sporten i kommunen och genom arrangemanget har föreningen goda möjligheter att växa och knyta nya viktiga kontakter. Att arbeta med ett stort evenemang stärker föreningen och ger minnen för livet.

 


Värdegrund

 

Kritik av en tränare i en förening i Göteborg

Vad har hänt?

En konståkningstränare i en förening i Göteborg anklagas av en för detta elev för vikthets. Uppgifterna framkom i en artikel i Expressen. Varken förbund eller förening hade fått information om detta innan.

Vad har förbundet gjort?

Förbundet tar självklart allvarligt på det som framkommer och tog omedelbart kontakt med berörd tränare för mer information om händelsen. Kontakt har även tagits med tränarens arbetsgivare, dvs föreningen. Den 7 maj hade Förbundsstyrelsen ett möte med styrelsen i den aktuella föreningen för att stämma av åtgärder och nuläget. En fortlöpande kontakt upprätthålls. Föreningen har jobbat och jobbar mycket med att skapa trygga idrottsmiljöer.

Vad har föreningen gjort?

Händelsen inträffade för ca 4 år sedan. Sedan dess har föreningen, utan att känna till händelsen, arbetat aktivt med värdegrundsfrågor. Föreningen tar väldigt allvarligt på det inträffade och kommer att intensifiera sina åtgärder.

Bland annat har man:

  • Tränarna i föreningen har genomgått en kurs om bland annat psykisk ohälsa inom elitidrotten tillsammans med SISU
  • Styrelsen har en person som är ansvarig för att alla ska följa förbundets värdegrund. Personen har regelbundet möten med åkare och föräldrar. På detta sätt kan aktiva och föräldrar lyfta om något inte fungerar.
  • Föreningen har genomgått Rädda Barnens utbildning High Five för att skapa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

Varför stänger ni inte av den berörda tränaren?

Som vi svarade på ovan så har vi täta möten med föreningen för att säkerställa kvaliteten framåt. Flera förslag diskuteras i detta nu. Nu inväntar vi även på rapporten från den externa utredningen, som innefattar hela vår verksamhet i landet.

Är det vanligt i konståkning med vikthets/ätstörningar?

Vi vet att det tyvärr förekommer inom idrotten och samhället i stort. Det är oerhört tråkigt och ska ju inte förekomma.

Vi måste hitta vägar att prata om hälsa och prestation samt att lyfta och sprida kunskapen om kostens betydelse. Svenska Konståkningsförbundet jobbar aktivt med att lyfta in frågorna om kost i tränar- och föreningsutbildningar

Framåt skulle vi gärna vilja benchmarka med andra idrotter som har liknande utmaningar och som har jobbat mycket med dessa frågor.


Förbundsutvecklingsplan
 

Varför kan vi inte hitta kravanalysen och utvecklingstrappan på SKF:s hemsida?

Svenska Konståkningsförbundet arbetar fram en förbundsutvecklingsplan som innebär en hel del strukturella förändringar i olika system, t.ex. tränarutbildning, elitutveckling och tävling. Detta får stor påverkan på kravanalysen och utvecklingstrappan, som var från 2010, Vi har därför tagit bort utvecklingstrappan och kravanalysen från hemsidan och skickar inte heller ut dessa. Genomgång av utvecklingstrappan är just nu inte heller ett kriterium för elitlicensen. Ny utvecklingstrappa ska tas fram i enlighet med förbundsutvecklingsplanen. Slutgiltig föbundsutvecklingsplan ska vara färdigställd september 2020.

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link