Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd 2020-2021 (okt 2021)


Information om sökbart projektstöd för alla föreningar 2020-2021

Projektstöd IF (föreningar)
Riksidrottsförbundet (RF) har efter beslut av Riksidrottsmötet 2015 från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025. Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget och ersätts av Projektstöd IF (föreningar) för barn- och ungdomsidrott.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden:

 1. Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
 2. Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
 3. Idrottssvaga områden (kan endast sökas via RF:s Distriktsförbund)

Svenska Konståkningsförbundet har erhållit 1,2 miljon kronor i projektstöd för 2021 inom ramen för vad som föreskrivs för Barn- och Ungdomsidrott,

1. Utbildade barn- och ungdomsledare
Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att utbildningen är betald i tid enligt förfallodatum på fakturan. Bidraget söks senast 30 dagar efter genomförd utbildning, dock senast den 15 oktober 2021.

Följande utbildningar är bidragsberättigade:

 • Centrala tränarutbildningar beviljas bidrag med 75% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att instruktörsutbildningar från Steg 3 och uppåt är centrala kurser. Grundkursen, Steg 1A+B och 2A+B är lokala/regionala utbildningar som arrangeras av våra elva distrikt. För dessa utgår inte bidrag.
 • Centrala Arrangörutbildningar samt Convention beviljas bidrag med 50% av kursavgiften, ej för resa ToR, enkelrumstillägg och ev. extranätter. 
 • Centrala utbildningar för Tekniska Funktionärer (Domare/TS/TC/DVO med undantag för lokal DO) beviljas bidrag med 75% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Steg 1 domare är regional utbildning och ges därmed inte bidrag. Undantag är Lokal DO som inte ges bidrag.
 • Centrala och regionala/lokala utbildningar för Synkro-/Par-/Isdansinstruktörer beviljas bidrag med 50% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. Observera att detta inte gäller Grundkursen som är gemensam för alla discipliner.
 • Centrala pojksammandrag beviljas bidrag med 50% av kursavgiften, ej för resa ToR, logi i de fall det inte ingår i anmälningsavgiften, enkelrumstillägg och ev. extranätter. .
 • SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. Bidrag ska i första hand sökas från SISU-distriktet. Del som inte bekostas av SISU kan söka som projektstöd.

Inga övriga utbildningsbidrag utgår.

Osäker på om hur mycket bidrag din förening kan söka om? 
Se denna guide med förtydligande och exempel.

2. Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att komma till och stanna kvar i den organiserade idrotten

Från RFs riktlinjer för projektstöd
Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över.
Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i. 

Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från individernas självbestämda ambitionsnivåer.

För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs. Detta så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Har er förening en projektidé kring hur ni kan jobba för att få fler ungdomar att stanna kvar? Då kan ni söka projektstöd! Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt kan beviljas för att:

 • Inkluderande idrott där alla är välkomna och erbjuds verksamhet oavsett socioekonomisk bakgrund
 • Utveckla träning och/eller idrottsytor som gör att målgruppen motiveras stanna kvar
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande, i linje med Svenska Konståkningsförbundets och Idrottens värdegrund och Konståkningen Vill.
 • Insatserna ska vara förenliga med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott
 • I övrigt gäller att ansökan avser en satsning som ligger framåt i tiden, med andra ord är det inte möjligt att godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd.
 • 10 000 kronor per projekt om inte projektbeskrivning motiverar högre belopp

3. Idrottssvaga områden

Söks via SISU/RF distriktsförbund.

ANSÖKNINGSPERIOD
2021-01-01 - 2021-10-15

 • Föreningsprojekt söks i förväg, dvs innan projektet påbörjas
 • Utbildningsbidrag söks senast 30 dagar efter avslutad utbildning. 

GENERELL FÖRUTSÄTTNING FÖR BIDRAG
Föreningen ska ha fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE:
Ansökan om Idrottslyftsmedel sker via IdrottOnline och Idrottslyftsapplikationen som man kommer åt i inloggat läge på er IdrottOnline-hemsida. Läs mer här.

ÅTTERRAPPORTERING:
Återrapportering måste ske av samtliga projekt och utbildningsbidrag. Återrapporten görs med fördel i direkt efter avslutat projekt, dock senast den 31 december 2021.  Här kan du läsa mer hur du fyller i återrapporten

ÅTERBETALNING AV MEDEL:
Felaktigt använda eller ej utnyttjade medel ska föreningen betala tillbaka direkt till RF på bg 411-4088. Vid inbetalning ska följande anges: Föreningsnamn, Idrottslyftet, ärendenummer samt vilket förbund som beviljat medlen.

FRÅGOR:

 • För frågor angående projekt i er förening, vänligen kontakta This is a mailto link.
 • För frågor angående rapporter, ansökningar och annat inom idrottsmedelsapplikationen läs mer här.
Uppdaterad: 05 MAR 2021 09:40 Skribent: Nina Bergman
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link