Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för
 Bohuslän-Dals Konståkningsförbund

Bildat 1982-01-01. Stadgarna senast fastställda/ ändrade av förbundsmötet 2017-06-20                               

1 Kap      Allmänna bestämmelser

1 §   Ändamål och uppgifter

Bohuslän-Dals konståkningsförbunds ska, enligt dessa stadgar och Svenska Konståkningsförbundets stadgar, såsom Svenska Konståkningsförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta för­bunds ändamål.

2 §   Sammansättning

 Bohuslän-Dals Konståkningsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet, och som har hemvist inom SDF:s geografiska verksamhetsområde.

3 §  Verksamhetsområde

Bohuslän-Dals Konståkningsförbunds verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 7 kap. 2 § Svenska Konståkningsför­bundets stadgar omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad , Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län

4 §  Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF‑möte­ och ska godkän­nas av Svenska Konståkningsförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 §  Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDFmötet, extra ‑SDFmöte och ‑SDF‑styrelsen­.

SDFstyrelsen‑ får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom ­SDFstyrelsens‑ arbetsområde.

6 §  Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår

SDF:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1juli‑ till och med den 30 juni

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet Bohuslän-dals årsmöte t.o.m. påföljande ordinarie möte.

7 §  Sammansättning av styrelse m.m.

SDF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald.

8 §   Firmateckning

Bohuslän-Dals Konståkningsförbunds firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 §   Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

10 §   Upplösning av förbundet

Efter beslut av Svenska Konståkningsförbundet kan SDF-möte upplösa förbundet genom beslut härom med enkel majoritet. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska an­vändas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 

 

2 Kap      SDF‑mötet

1 §   Tidpunkt och kallelse

SDFmötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av september månad på dag, som ‑SDFstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när förbundsmöte eller ‑DFmöte‑ pågår.

Styrelsen ska, senast 14-dagar före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på SDF:s hemsida och genom E-post till röstberättigade föreningarna,  

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättel­se, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens för­slag och inkomna motioner till förbundsmötet, med styrelsens ytt­rande.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas SDF-mötet

Förslag till ärenden att behandlas vid SDFmötet ska vara ‑SDF‑sty­relsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röst­berättigad förening.

3 §   Sammansättning och beslutsförhet

SDFmöte‑ består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i för­eningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. ­SDFmöte‑ är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 §   Rösträtt

Rösträtten vid SDFmöte‑ bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska Konståkningsförbundets ­styrelse.

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast 30 November gjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska ­Konståknings‑förbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av ­SDFmötet‑. Röstläng­dsunderlaget gäller oförändrad till dess nytt underlag har till­ställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska om­buds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 §  Ärenden vid SDF-mötet

SDF-mötets förhandlingar öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Vid SDFmötet‑ ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.         Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska Konståkningsförbundets styrelse har upprättat för SDF,

2.         Val av mötesordförande.

3.         Val av protokollsekreterare.

4.         Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

5.         Val av rösträknare.

6.         Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.

7.         Fastställande av föredragningslista för mötet.

 

8.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut).

9.         Revisorernas berättelser.

10.       Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

11.       Styrelsens förslag samt inkomna motioner.

12.       Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

13.       Fastställande av årsavgift för föreningarna till Bohuslän-dals konståkningsförbund för kommande verksamhetsår.

14.       Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

15.       Val av 6 styrelseledamöter för en tid av två år var av halva antalet väljs vid udda årtal och halva antalet väljs vid jämna årtal.

16.       Val av högst 2 stycken suppleanter för en tid av 1 år.

17.       Beslut om att på ett år utse revisor  med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

18.       Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år

19.       Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska Konståkningsförbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige. 

Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos SDF eller hos Svenska Konståkningsförbundet får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

7 §  Extra SDF-möte

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-möte.

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra SDF-möte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet, eller inom samma tid hållas tillgängliga på SDF:s hemsida.

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då förbundsmöte eller DF-stämma pågår.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §   Ikraftträdande

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

3 Kap      Valberedningen

1 §   Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare

Valberedningen skall inkomma med förslag på ordförande samt styrelseledamöter.

2 §   Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens och revisorernas arbete.

I valberedningens uppdrag ingår att

 • senast tre månader före SDF-mötet fråga dem vilkas mandattid ut­går om de önskar kandidera för kommande mandatperiod,
 • senast två månader före SDF-mötet, meddela röst­berättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och
 • senast två veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet

Röstberättigade föreningar har rätt att, senast fyra veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på per­soner för val enligt 2 kap. 5 §.

Kandidatnomineringen vid SDF-mötet inleds med att valberedning­en meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4 Kap      Revisorer, revision

1 §  Revisorer och revision

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor eller revisionsbolag.

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före SDFmötet‑ och ska, efter verkställd revi­sion, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

2 §   SDF:s lekmannarevisor

SDF:s lekmannarevisor ska årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorn ska efter verkställd granskning, senast den 31Augusti varje år, till styrelsen överlämna en granskningsrapport.

5 Kap      SDFstyrelsen‑ m.m.

1 §  Sammansättning

SDFstyrelsen‑ består av ordförande samt 6 övriga ledamöter valda av SDF-mötet..

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och tillsätter sekrete­rare.

SDF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande‑ och förslagsrätt men inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

En av SDF-mötet, enligt 3 kap 5 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot kan adjungeras till styrelsen, och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 §  Åligganden

SDFstyrelsen‑ är SDF:s beslutande organ när SDF-möte inte är samlat.

SDF-styrelsen ska

 1. bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets stadgar samt enligt dessa stadgar.
 2. verkställa SDFmötets‑ beslut,
 3. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna för­eningarna och över­vaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 4. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intres­sen,
 5. föranstalta om DMtävlingar‑ och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt godkänna ­DMrekord‑,
 6. handha och ansvara för SDF:s medel,
 7. bereda ärenden, som ska föreläggas SDFmöte‑,
 8. förelägga SDFmötet‑ förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 9. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, förbundsstyrelsen och DFstyrelsen‑ med upplys­ningar och yttranden,
 10. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekom­mande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt
 11. föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är besluts­för när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom full­makt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman­träde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följan­de sammanträdet.

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ären­den till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom.

(Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rappor­teras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelse­sammanträden.)

 

Bilaga

1 kap RF:s stadgar
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

*   Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden

 

 

 

 

 

 


 

 

InnehållStadgar för             Bohuslän-dals Konståkningsförbund.. 1

Bildat 1982-01-01. Stadgarna senast fastställda/ ändrade av förbundsmötet 2017-06-20  1

1 Kap     Allmänna bestämmelser. 1

1 §   Ändamål och uppgifter. 1

2 §   Sammansättning. 1

3 §  Verksamhetsområde. 1

4 §  Stadgar. 1

5 §  Beslutande organ. 1

6 §  Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår. 1

7 §  Sammansättning av styrelse m.m. 1

8 §   Firmateckning. 1

9 §   Skiljeklausul 1

10 §   Upplösning av förbundet 2

2 Kap     SDF‑mötet. 2

1 §   Tidpunkt och kallelse. 2

2 §  Förslag till ärenden att behandlas SDF-mötet 2

3 §   Sammansättning och beslutsförhet 2

4 §   Rösträtt 2

5 §  Ärenden vid SDF-mötet 2

6 §  Valbarhet 3

7 §  Extra SDF-möte. 3

8 §  Beslut och omröstning. 3

9 §   Ikraftträdande. 4

3 Kap     Valberedningen.. 4

1 §   Sammansättning m.m. 4

2 §   Åligganden. 4

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet 4

4 Kap     Revisorer, revision.. 4

1 §  Revisorer och revision. 4

2 §   SDF:s lekmannarevisor. 5

5 Kap     SDFstyrelsen‑ m.m. 5

1 §  Sammansättning. 5

2 §  Åligganden. 5

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning. 5

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten. 5

1 kap RF:s stadgar  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*  6

 

 

 

Uppdaterad: 09 OKT 2018 16:44 Skribent: Alexandra Von Essen
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Bohuslän-Dalslands Konståkningsförbund
c/o Alexandra von Essen, Idrottsgatan 26
462 36 Vänersborg

Kontakt:
Tel: +46707321442
E-post: bohuslandalskf@gmail...

Se all info