Hoppa till sidans innehåll

Föreningens rättigheter och skyldigheter


Som medlem i Svenska Konståkningsförbundet (SKF) har samtliga föreningar följande grundrättigheter:

  1. Rösträtt på SKF:s årsmöte (förutsatt att årsavgiften/medlemsavgiften samt medlemsstatistiken betalats och skickats in i tid).
  2. Tillgång till SKF:s tävlingsverksamhet (förutsatt att årsavgiften/medlemsavgiften samt medlemsstatistiken betalats och skickats in i tid).
  3. Tillgång till SKF:s utbildningsverksamhet.
  4. Möjlighet att erhålla bidrag (LOK-stöd, Idrottslyft etc).

Som medlemsförening finns följande grundläggande skyldigheter:

  1. Föreningen måste ha godkända föreningsstadgar.
  2. Föreningen måste erlägga årsavgift/medlemsavgift till SKF senast den 31 augusti varje år (3 000 kr som från och med sommaren 2016 kommer att faktureras). Årsavgift ska även betalas till det distriktsförbund (SDF) föreningen tillhör enligt resp. SDF:s regler (kontakta ert SDF för detaljer vad som gäller för just ert distrikt).
  3. Föreningen måste årligen skicka in en Föreningsrapport/Årsrapport (medlemsstatistik) till SKF via IdrottOnline senast den 30 november varje år.
  4. Föreningen måste informera sina medlemmar om Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod och ta ansvar för att den efterlevs inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningens rättigheter och skyldigheter är reglerade i Svenska Konståkningsförbundets stadgar. Kapitel 8 i stadgarna innehåller föreningens rättigheter och skyldigheter:

8 Kap Föreningarna 

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.

2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet.

3. Föreningen har för avsikt att verka i sådan anda att samverkan med andra medlemsföreningar och berört SDF upprätthålles, till gagn för konståkningssportens utveckling på lokal, regional och central nivå.

4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s respektive förbundets stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnad idrottsinstans.

5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

6. Föreningen har betalat de avgifter till förbundet och SDF som i vederbörlig ordning har bestämts.

7. Föreningen har ett svenskt organisationsnummer

8. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en dopningsfri konståkningsidrott. 

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar. 

Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF. 

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte. Förening, som inte har betalat årsavgift till förbund och/eller SDF under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. 

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen. 

Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri konståkningsidrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet. 

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 Kap RF:s stadgar. 

Uteslutning eller utträde ur förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör.

 

Uppdaterad: 19 OKT 2017 17:44

Postadress:
Svenska Konståkningsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996429
E-post: This is a mailto link